Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Preambule en onderwerp

De website www.opinel.com (hierna "de Website" genoemd) is het exclusieve eigendom van:

OPINEL SAS, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 453 438 euro,
geregistreerd in het Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry onder nummer RCS CHAMBERY 745 821 025
508 boulevard Henry Bordeaux - 73000 Chambéry - Savoie - Frankrijk
Tel: +33 (0)479694618 - Fax: +33 (0)479624018

Deze gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld voor iedereen die de Website gebruikt (hierna "de GEBRUIKER" of gezamenlijk "GEBRUIKERS" genoemd).

Door de Website te gebruiken, stemt de GEBRUIKER uitdrukkelijk in gebonden te zijn door deze algemene gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder gedefinieerd, en deze te accepteren en te respecteren.

 

op de Website gepresenteerde informatie

De foto's en afbeeldingen op de Website zijn niet-contractueel.

 

Hyperlinks

De Website kan hyperlinks bevatten of anderszins verwijzen naar websites, applicaties of webpagina's beheerd door derden. OPINEL SAS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en kenmerken hiervan. Het feit dat OPINEL SAS links aanbiedt, impliceert niet de impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites, applicaties of webpagina's.

OPINEL SAS geeft toestemming voor het plaatsen van een hyperlink vanuit elke website, met uitzondering van die met verspreiding van informatie van controversiële, pornografische, xenofobe aard of die de gevoeligheid van de meerderheid in grotere mate kan beschadigen. De link dient naar de startpagina (home page) te verwijzen en de website dient in een nieuw venster te verschijnen. De pagina's van de website mogen in geen geval worden geïntegreerd in de pagina's van een andere website (Frame of iframe). Tenzij specifieke en schriftelijke toestemming, die van geval tot geval kan worden verleend, is de deep link-techniek volledig verboden. OPINEL SAS behoudt zich in elk geval het recht voor om de verwijdering van een link aan te vragen als het van mening is dat de referent (bronsite) niet voldoet aan de aldus gedefinieerde regels.

 

Garanties en aansprakelijkheid

OPINEL SAS is niet aansprakelijk:

 • voor elke onderbreking van de werking van de Website: OPINEL SAS streeft ernaar 24 uur per dag, 24, dagen per week toegang tot de Website te verlenen, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van OPINEL SAS, echter zonder enige garantie van beschikbaarheid en in elk geval onder voorbehoud van mogelijke storingen en onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de goede werking van de Website;
 • voor het optreden van bugs;
 • voor enige schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbreuk door een derde partij die resulteert in een wijziging van de informatie die op de Website beschikbaar is gesteld;
 • als een van de hyperlinks waarnaar op de Website wordt verwezen inhoud zou bieden die in strijd is met de geldende regels en wetten.

In het algemeen wijst OPINEL SAS alle verantwoordelijkheid af voor enige schade, materieel of immaterieel, direct of indirect, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, waaronder winstderving, klanten, gegevens of andere ander verlies van immaterieel eigendom dat kan optreden als gevolg van iemands toegang tot de Website of het onvermogen om rechtstreeks of onrechtstreeks informatie van de Website te raadplegen of te crediteren.

De GEBRUIKERS verklaren het internet te kennen en te begrijpen, de gevaren en de beperkingen ervan, en met name de functionele kenmerken en technische prestaties, de risico's van onderbreking, de antwoordentermijnen bij het raadplegen van informatie, het opvragen of overdragen van gegevens, de risico's, wat ze ook zijn, inherent aan elke verbinding op het netwerk.

 

Intellectuele eigendom

Zijn eigendom van OPINEL SAS en zijn onderworpen aan de wetten die gelden voor intellectueel eigendom, met name de lay-out, de structuur, de code en de grafische en tekstuele elementen van de Website.

Het gebruik van de Website verleent de GEBRUIKERS geen rechten. Deze rechten blijven het exclusieve eigendom van OPINEL SAS.

Alle teksten, gegevens, logo's, tekeningen, afbeeldingen, foto's en merken die op de Website worden gereproduceerd, evenals de database en de inhoud ervan, evenals de computerprogramma's (zonder dat deze lijst uitputtend is) zijn gereserveerd en beschermd door de bepalingen van de Code de la Propriété Intellectuelle.

De "OPINEL" merken zijn beschermde handelsmerken, elk hergebruik van de naam "OPINEL" zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OPINEL SAS is verboden.

De producten die op de Website worden gepresenteerd, zijn originele werken van OPINEL SAS, beschermd door auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten.

Elk gebruik en/of reproductie is verboden en betreft vervalsing, strafbaar in overeenstemming met de bepalingen van deze Code.

Dienovereenkomstig mogen de GEBRUIKERS in geen enkel geval en op geen enkele manier dan ook alle of een deel van de weergegeven elementen op de Website reproduceren, representeren, verspreiden, commercialiseren, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van OPINEL SAS.

Bovendien is het GEBRUIKERS verboden kopieën van de Website te maken zonder voorafgaande toestemming van OPINEL SAS.

Elk onrechtmatig gebruik van de Website of een deel ervan kan leiden tot rechtsvervolging.

Ook onthouden de GEBRUIKERS zich van het reproduceren of laten reproduceren, geheel of gedeeltelijk, van de creaties van OPINEL SAS op straffe van vervolging.

 

Persoonsgegevens

Typologie van de verzamelde gegevens:

De persoonlijke gegevens die worden verzameld en vervolgens verwerkt door OPINEL SAS zijn de gegevens die de GEBRUIKERS vrijwillig aan OPINEL SAS doorgeven.

De GEBRUIKER verstrekt zijn gegevens via het contactformulier.

De te verstrekken verplichte gegevens worden aangegeven met een ster.

Doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens:

Deze gegevens zijn noodzakelijk en worden door OPINEL SAS gebruikt om te reageren op het verzoek van de GEBRUIKER.

GEBRUIKERS machtigen OPINEL SAS om deze persoonsgegevens op te slaan in een bestand voor geautomatiseerde profilering van GEBRUIKERS, klantenbeheer, marktonderzoek.

Functionaris voor gegevensbescherming:

OPINEL SAS heeft een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKERS systematisch transparant, nauwkeurig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden gebruikt. GEBRUIKERS kunnen contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: dpo[@]opinel.com.

Overdracht van gegevens aan derden:

De verzamelde gegevens kunnen, voor zover nodig, worden doorgegeven aan onze technische dienstverleners (IT-dienstverleners, hostingbedrijven, enz.) om gunstig te kunnen reageren op de verzoeken van de GEBRUIKER.

OPINEL SAS verbindt zich ertoe de gegevens niet aan derden te verstrekken buiten deze situaties, met name voor commerciële prospectiedoeleinden.

Bewaartermijn van de gegevens:

De gegevens worden opgeslagen en bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de vervulling van de bovengenoemde doeleinden, uiterlijk ZESENDERTIG (36) maanden na de laatste uitwisseling.

Gegevens die zijn verkregen voor wervingsdoeleinden via de RECRUITMENT-pagina van de website of door een spontane sollicitatie bij OPINEL SAS worden VIERENTWINTIG (24) maanden bewaard in het geval van een negatief resultaat van de sollicitatie, tenzij de kandidaat zich daartegen verzet.

Inzage- en rectificatierecht:

De GEBRUIKERS worden geïnformeerd dat zij, in overeenstemming met de geldende Franse en Europese voorschriften, de volgende rechten hebben, op voorwaarde dat zij hun identiteit kunnen aantonen:

 • het recht om zich om legitieme redenen te verzetten tegen het feit dat de persoonlijke gegevens over hem/haar het onderwerp zijn van andere behandelingen dan die welke hierin zijn aangekondigd en waarmee hij/zij heeft ingestemd;
 • het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het feit dat de verzamelde gegevens worden onderworpen aan de huidige of toekomstige commerciële behandeling door de verwerkingsverantwoordelijke;
 • het recht om te informeren naar de verwerking waartoe zijn persoonlijke gegevens aanleiding geven;
 • het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens beheerd door OPINEL SAS en alle informatie om de logica van de verwerking van dergelijke gegevens te kennen en, indien nodig, aan te vechten;
 • Het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonlijke gegevens die hem betreffen, evenals een recht op rectificatie, overdraagbaarheid, aanpassing of verwijdering van alle of een deel van die gegevens.

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de bescherming van de privacy kunnen GEBRUIKERS contact opnemen met OPINEL SAS op het volgende adres: dpo@opinel.com of per post of per post ondertekend op het volgende adres: 508 Bd Henry Bordeaux 73000 Chambéry., Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de terminal van de GEBRUIKER kan worden geplaatst bij het raadplegen van een website. Een cookie stelt zijn uitgever in staat om de terminal te identificeren waarin hij is geregistreerd, tijdens de geldigheidsduur of registratie van deze cookie:

 • authenticatie cookies;
 • voorkeurscookies;
 • cookies voor statistiek en om het aantal bezoekers te meten.

De website www.opinel.com maakt gebruik van cookies voor authenticatie, voorkeur, statistieken en het aantal bezoekers te meten.

Hoe gebruikt OPINEL SAS cookies?

OPINEL SAS gebruikt zijn cookies en cookies van derden om statistieken en gebruikersgegevens in gecompileerde en individuele vorm te verzamelen in analysetools om hun website te optimaliseren en gebruikers van passend marketingmateriaal te voorzien.

Sommige cookies van derden worden geïnstalleerd door services die op de pagina's worden weergegeven en waarop OPINEL SAS geen invloed heeft. Deze worden geïnstalleerd door sociale netwerkproviders zoals Twitter, Facebook, Calaméo en Viméo en worden geassocieerd met het vermogen van GEBRUIKERS om content op deze website te bekijken, zoals aangegeven door hun respectievelijke pictogram.

Welke soorten persoonlijke gegevens gebruikt OPINEL SAS?

OPINEL SAS verzamelt de cookie-ID alleen in verband met de persoonlijke gegevens die worden verzonden en verzameld als onderdeel van de navigatie op de website.

Wie kan de persoonlijke gegevens van GEBRUIKERS raadplegen?

De gegevens die worden doorgegeven aan derden worden uitsluitend gebruikt om GEBRUIKERS de bovengenoemde diensten te bieden, in een analyse-tool om statistieken te verzamelen en de website van OPINEL SAS te optimaliseren en om GEBRUIKERS passende ondersteuning te bieden.

Wat zijn de wettelijke voorwaarden voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van GEBRUIKERS?

OPINEL SAS verzamelt persoonlijke gegevens alleen voor GEBRUIKERS die op de website navigeren.

Hoe lang bewaart OPINEL SAS de gegevens van GEBRUIKERS?

OPINEL SAS bewaart de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKERS die door de cookies zijn gegenereerd niet. GEBRUIKERS kunnen cookies op elk gewenst moment eenvoudig van hun computer of mobiele apparaat verwijderen met behulp van hun browser. Om te weten hoe cookies moeten worden beheerd en verwijderd, kunnen GEBRUIKERS het gedeelte 'Help' van hun browser raadplegen. GEBRUIKERS hebben de optie om cookies uit te schakelen of een melding te ontvangen telkens wanneer een nieuwe cookie naar hun computer of mobiele apparaat wordt verzonden.

GEBRUIKERS kunnen het gebruik van cookies door de website beperken, maar zullen niet langer volledig kunnen profiteren van de OPINEL SAS-functies.

GEBRUIKERS kunnen er op elk gewenst moment voor kiezen om deze cookies uit te schakelen. De GEBRUIKERS kunnen ze geval per geval accepteren of systematisch voor eens en voor altijd weigeren.

 

Veiligheid

OPINEL SAS besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKERS tegen elke vorm van schade, verlies, verduistering, inbraak, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Deze waakzaamheid wordt met name uitgevoerd:

 • door het gebruik van cryptografische middelen bij de overdracht van gegevens (SSL);
 • door een verplichting tot strikte vertrouwelijkheid van OPINEL SAS-personeel dat toegang zou hebben tot de persoonlijke gegevens van GEBRUIKERS;

 

Wijzigingen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden

OPINEL SAS behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen.

GEBRUIKERS zijn automatisch aan deze wijzigingen gebonden en dienen daarom periodiek te controleren of hun gebruik van de Website voldoet aan de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Onafhankelijkheid van clausules

In het geval dat één of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden geacht, kan de geldigheid van de andere bepalingen niet worden betwist, tenzij ze onlosmakelijk verbonden waren met de ongeldige bepaling.

 

Toepasselijk recht, jurisdictie

De exploitatie en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

In het geval van een geschil over het gebruik of de inhoud van de Website, wordt de GEBRUIKER geïnformeerd dat hij/zij gratis gebruik kan maken van een bemiddelaar voor consumenten, indien een poging om tot een minnelijke schikken, rechtstreeks met het OPINEL SAS, te komen is mislukt.

De GEBRUIKER kan informatie over dit onderwerp vinden op de volgende website: http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur

Bij afwezigheid van bemiddeling is de bevoegde jurisdictie die van de Franse rechtbanken. De bevoegde rechtbank wordt benoemd volgens het in Frankrijk geldende reglement van orde.